Sanxian / Zhongruan

Harp / Konghou / Guzheng

Guzheng / Percussion

Bangdi / Qudi

Xindi / Qudi

Diyin Sheng

Cizhongyin Suona

Diying Souna